Τι είναι το μετρολογικό σύστημα της Ελλάδος;

Το μετρολογικό σύστημα της Ελλάδος μπορεί να αποτυπωθεί σχηματικά με μία πυραμίδα.

  1. Στη βάση της βρίσκονται όλοι οι χρήστες μετρητικών οργάνων που πραγματοποιούν μετρήσεις σε εμπορικές συναλλαγές, στον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων, σε βιομηχανικούς και εργαστηριακούς ελέγχους και γενικότερα.
  2. Στο αμέσως ανώτερο επόμενο επίπεδο βρίσκονται τα εργαστήρια διακρίβωσης, τα οποία πραγματοποιούν διακριβώσεις για τα μετρητικά όργανα των χρηστών της βάσης της  πυραμίδας. Τα εργαστήρια αυτά διαθέτουν πρότυπα εργασίας που χρησιμοποιούνται για τη διακρίβωση μετρητικών οργάνων καθώς επίσης και πρότυπα αναφοράς με τα οποία διακριβώνονται τα πρότυπα εργασίας.
  3. Στην κορυφή βρίσκεται το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας – ΕΙΜ. Τα  εργαστήρια του ΕΙΜ  είναι αρμόδια για την ανάπτυξη της «επιστημονικής μετρολογίας» με την τήρηση των εθνικών προτύπων μέτρησης της χώρας μας.

Τα εθνικά πρότυπα :

  • Είναι κατάλληλες πειραματικές διατάξεις που υλοποιούν με τη μέγιστη τεχνολογικά επιτεύξιμη ακρίβεια τους ορισμούς των μονάδων μέτρησης και τη διάδοσή τους.
  • Χρησιμοποιούνται για τη διακρίβωση των πρωτευόντων και δευτερευόντων προτύπων του ΕΙΜ, τα οποία χρησιμεύουν με τη σειρά τους, για τη διακρίβωση των προτύπων αναφοράς των εργαστηρίων διακρίβωσης
  • Ελέγχονται για τις τεχνικές τους δυνατότητες μέσω  της συμμετοχής των εργαστηρίων του ΕΙΜ σε διεθνείς διεργαστηριακές συγκρίσεις.