Μπορεί οποιοδήποτε εργαστήριο που αυτοαποκαλείται «Εργαστήριο Διακρίβωσης» να θεωρηθεί κατάλληλο για να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες διακρίβωσης;

Η αξιοπιστία ενός εργαστηρίου διακρίβωσης εξασφαλίζεται όταν μεταξύ των άλλων :

  • Τα πρότυπα αναφοράς που χρησιμοποιεί στη λειτουργία του είναι διακριβωμένα ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας στα διεθνή  πρότυπα μέτρησης.
  • Διαθέτει, εργαστηριακούς χώρους που εξασφαλίζουν τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών διακρίβωσης, χρησιμοποιεί εξοπλισμό και  πρότυπα ικανά για την σκοπούμενη χρήση και απασχολεί κατάλληλο και εκπαιδευμένο προσωπικό.
  • Εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17025.
  • Έχει διαπιστευθεί στα αντίστοιχα πεδία μετρήσεων από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) της Ελλάδας ή από αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού στα πεδία των μετρήσεων που λειτουργεί.