Παραμένουν τα μετρολογικά χαρακτηριστικά ενός μετρητικού οργάνου αμετάβλητα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του;

Η συμπεριφορά των μετρητικών οργάνων όσον αφορά στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μέτρησης που παρέχουν, δεν είναι σταθερή στη διάρκεια ζωής τους. Αυτό οφείλεται σε καταπονήσεις που υποβάλλονται κατά τη χρήση τους από το χειριστή, στις συνθήκες του περιβάλλοντος καθώς και σε φυσιολογικές φθορές λόγω του χρόνου.

Για το λόγο αυτό τα μετρητικά όργανα πρέπει να διακριβώνονται αρχικά, να ελέγχονται και να επαναδιακριβώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια της ζωής τους.