Είναι πάντα σημαντικές οι συνέπειες από την ύπαρξη αγνώστων αποκλίσεων των αποτελεσμάτων μέτρησης;

Οι συστηματικές, δηλαδή οι σταθερά  επαναλαμβανόμενες, αποκλίσεις των αποτελεσμάτων μέτρησης από τις αναμενόμενες τιμές τους μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες στις συναλλαγές, στην ποιότητα, στην ασφάλεια, στην υγεία και στο περιβάλλον.

Ο βαθμός των συνεπειών εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το είδος και την κρισιμότητα των μετρήσεων, από την αξία των ποσοτήτων που μετρώνται και φυσικά από το βαθμό των αποκλίσεων.

Για παράδειγμα, μία συστηματική απόκλιση, σφάλμα της τάξης του 0,1 % στη μέτρηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία του 2000 θα οδηγούσε σε ένα σφάλμα της τάξης των 50.000.000 kWh ή αντίστοιχα σε αξία 3.000.000 € ετησίως.

Σε ένα άλλο παράδειγμα, τυχαίες και μη ελεγχόμενες αποκλίσεις των αποτελεσμάτων των μετρήσεων των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος, μπορεί να έχουν ως συνέπεια, σημαντικά προβλήματα στην ποιότητα του προϊόντος και στην αύξηση του κόστους παραγωγής.