Τι εννοούμε με την έκφραση «ακριβές αποτέλεσμα μέτρησης»;

Κάθε μέτρηση δίνει σαν αποτέλεσμα την εκτίμηση της «πραγματικής» αλλά άγνωστης τιμής μίας μετρούμενης φυσικής ποσότητας, όπως για παράδειγμα, όγκο, μάζα, μήκος, κλπ. Συνεπώς, το αποτέλεσμα κάθε μέτρησης θα πρέπει να συνοδεύεται και από μία παράμετρο, την αβεβαιότητα μέτρησης, η οποία χαρακτηρίζει την ποιότητα εκτίμησης της άγνωστης «πραγματικής» τιμής.

Για παράδειγμα, μετρώντας τη μάζα ενός αντικειμένου σε ένα ζυγό, τότε αν η ένδειξη του ζυγού είναι 1.500 g και η αβεβαιότητα μέτρησης  είναι 1 g, αυτό σημαίνει ότι η πραγματική τιμή του βάρους του αντικειμένου είναι μεταξύ 1.499 και 1.501 g με μία συγκεκριμένη πιθανότητα