Είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος και η διακρίβωση οργάνων μέτρησης;

Ο μετρολογικός έλεγχος οργάνων μέτρησης επιβάλλεται:

1.Από τη νομοθεσία για όλα τα όργανα και τις μετρητικές διατάξεις που εμπλέκονται στην ασφάλεια και στην προστασία του καταναλωτή, στις εμπορικές συναλλαγές και τη λειτουργία των κανόνων της αγοράς. Οι νομικές αυτές διατάξεις αφορούν ένα τομέα της μετρολογίας, ο οποίος φέρει τον όρο «Νομική Μετρολογία»

Σε κάθε χώρα ο μετρολογικός έλεγχος στη Νομική Μετρολογία καθορίζεται από εθνικές διατάξεις που είναι εναρμονισμένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε συμφωνία με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας (OIML).

Στην Ελλάδα, αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας είναι η        Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

  1. Από την εφαρμογή προτύπων για συστήματα ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, OHSAS 18001, ISO 22000 (HACCP), προτύπων πιστοποίησης προϊόντων καθώς και απαιτήσεις ελέγχου του κόστους λειτουργίας.

Ο μετρολογικός έλεγχος στα πλαίσια αυτά δεν έχει νομικά υποχρεωτικό χαρακτήρα και φέρει τον όρο «Βιομηχανική Μετρολογία». Το ΕΙΜ είναι αρμόδιο για τη «Βιομηχανική και την Επιστημονική Μετρολογία».

Μετρήσεις και μετρολογικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της Νομικής και της Βιομηχανικής και Επιστημονικής Μετρολογίας είναι απαραίτητο να έχουν ιχνηλασιμότητα στα εθνικά πρότυπα και μέσω αυτών στα αντίστοιχα διεθνή.