Τι είναι το διεθνές σύστημα μονάδων ( S.I. );

Το 1960 η 11η Γενική Συνέλευση Μέτρων και Σταθμών υιοθέτησε την ονομασία Système International dUnités (Διεθνές Σύστημα Μονάδων,  ή  S I ) για το διεθνώς χρησιμοποιούμενο  σύστημα μονάδων μέτρησης και καθόρισε μεταξύ άλλων, τις βασικές μονάδες του SI, τους ορισμούς των παράγωγων μονάδων και τους κανόνες για τη χρήση των προθεμάτων των μονάδων.

Έτσι, οι 7 βασικές μονάδες μέτρησης του συστήματος SI, οι οποίες κατόπιν σύμβασης θεωρούνται διαστατικά ανεξάρτητες είναι :

το μέτρο (m) το χιλιόγραμμο (kg) το δευτερόλεπτο (s)

το αμπέρ  (A) το κέλβιν (K) η καντέλα (cd)

το  μολ     (mol)

Παράγωγες μονάδες θεωρούνται αυτές που προκύπτουν από τις σχέσεις μεταξύ των βασικών μονάδων.

Το SI δεν είναι ένα στατικό σύστημα, αλλά εξελίσσεται ώστε να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε παγκόσμιες μετρητικές απαιτήσεις και ανάγκες.

Τα Διεθνή πρότυπα των 7 βασικών μονάδων του SI, που κατέχουν τη μεγαλύτερη αποδεκτή ακρίβεια, υλοποιούνται είτε μέσω πειραματικών διατάξεων είτε μέσω υλικών σταθμών. Τηρούνται στους εργαστηριακούς χώρους του  Διεθνούς Γραφείου Μέτρων και Σταθμών (Βureau Ιnternational des Ρoids et Μesures) στο Παρίσι και συστήθηκε για την υποστήριξη και λειτουργία της Σύμβασης του Μέτρου.

Τα εθνικά πρότυπα των χωρών μελών της Σύμβασης του Μέτρου έχουν ιχνηλασιμότητα στα Διεθνή πρότυπα είτε άμεσα είτε έμμεσα. Μέσω του μετρολογικού συστήματος της χώρας εξασφαλίζεται ότι κάθε μέτρηση που γίνεται με διακριβωμένο όργανο και εξοπλισμό έχει ιχνηλασιμότητα στο αντίστοιχο διεθνές πρότυπο.