Η αβεβαιότητα κατά την χρήση ενός μετρητικού οργάνου μπορεί να θεωρηθεί ίδια με αυτή που προσδιορίζεται κατά την διακρίβωσή του;

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αβεβαιότητα δεν αποδίδεται σε όργανο αλλά σε μετρούμενο μέγεθος. Συνεπώς η έκφραση που χρησιμοποιούμε πολλές φορές ως « αβεβαιότητα του οργάνου » δεν είναι απόλυτα ορθή.

Εντούτοις όταν αναφερόμαστε στην «αβεβαιότητα του οργάνου» ουσιαστικά αναφερόμαστε στην αβεβαιότητα προσδιορισμού του μετρούμενου μεγέθους κατά τη διακρίβωση του εν λόγω οργάνου. Η αβεβαιότητα αυτή αποτυπώνεται στο πιστοποιητικό διακρίβωσής του.

Η αβεβαιότητα κατά τη χρήση του οργάνου θα διαφέρει από την αντίστοιχη «αβεβαιότητα του οργάνου», δεδομένου ότι υπάρχουν επιπλέον συνεισφορές που μπορεί να οφείλονται :

  • σε εξωτερικούς παράγοντες επίδρασης, όπως για παράδειγμα, κατά τη χρήση του οργάνου στο χώρο της μέτρησης μπορεί να υπάρχουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις θερμοκρασίας σε σχέση με αυτές του χώρου όπου αυτό διακριβώθηκε.
  • Στη συμπεριφορά του χρήστη, όπως  για παράδειγμα, κατά τη χρήση ενός παχυμέτρου μπορεί να ασκείται διαφορετική πίεση από τον ίδιο ή διαφορετικούς χειριστές από μέτρηση σε μέτρηση.

Κατά συνέπεια, κατά τη χρήση ενός διακριβωμένου οργάνου υπεισέρχονται και επιπλέον πηγές αβεβαιότητας με αποτέλεσμα η αβεβαιότητα κατά τη χρήση να αυξάνεται σε σχέση με την «αβεβαιότητα του οργάνου» που έχει προσδιοριστεί κατά την διακρίβωση του. Η «πρόσθετη» αυτή αβεβαιότητα μπορεί να εκτιμηθεί.