Γνωρίζετε πόσο σημαντική είναι η συμβολή των μετρήσεων στην καθημερινή ζωή μιας ανεπτυγμένης χώρας;

Έχει υπολογιστεί, ότι στις οικονομικές, τεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες μιας ανεπτυγμένης χώρας, ένα ποσοστό έως 6-7% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της (ΑΕΠ), δαπανάται σε μετρήσεις για ελέγχους στις ποσότητες των συναλλαγών, στην ποιότητα των προϊόντων, στις  διεργασίες παραγωγής, καθώς και σε μετρήσεις που πραγματοποιούνται για την ασφάλεια της υγείας, της εργασίας και του περιβάλλοντος.

Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού και σε χρήση μετρητικών  οργάνων και συσκευών.