Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των αξιόπιστων υπηρεσιών διακρίβωσης;

Για να λάβουμε αξιόπιστες υπηρεσίες διακρίβωσης μετρητικών οργάνων θα πρέπει να απευθυνθούμε στα επισήμως  αναγνωρισμένα «εργαστήρια διακρίβωσης».

Τα εργαστήρια αυτά αναγνωρίστηκαν διότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις τεχνικής επάρκειας, διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές σε εξοπλισμό και εργαστηριακούς χώρους, χρησιμοποιούν καθιερωμένες διαδικασίες μέτρησης και ελέγχου ποιότητας και διαθέτουν κατάλληλο και επαρκώς εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.